Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Önkormányzati tudósítás percről percre

Közélet > Budakeszi

2007-11-13


A ma 15 órára meghirdetett képviselő-testületi ülés menetéről az ülésteremből adunk folyamatos tudósítást. Az ülésen napirendre került Budakeszi T-Comos hálózatának a legmodernebb optikai kábellel való modernizálása, Makkosmária és Nagyszénászug csatornázása úniós pályázati pénzből, új szenyvíztisztító telep létesítése, a régi megszüntetése, a Helyi Építési Szabályzattal kapcsolatban érkezett újabb törvényességi észrevétel és a Wass Albert - szoborállítás ügye.

15.00 Napirendi pontok
260. Dél-budai Szennyvízelvezetési és –tisztítási projekt
  a.) beszámoló a Hivatal által elvégzett feladatokról 
  b.) tájékoztató a projekt állásáról 
263. Rendelet-tervezetek
 a) Egyes önkormányzati rendeletek módosítása
 b) Reklámhordozók és hirdető berendezések elhelyezéséről szóló rendelet módosítása
 c) A közterület-használat általános rendjéről szóló rendelet módosítása
264. A Keszivíz Kft. ügyrendje
265. 214/a/2007,(X.2.) sz.határozat módosítása az képviselő-testületi ülések közvetítéséről
266. A 2008. évi belső ellenőrzési ütemterv
267. A Helyi Építési Szabályzat törvényességének helyreállítása
268. Wass Albert szobor
269. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról
270. Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
271. Tájékoztató a két ülés között történt legfontosabb eseményekről
272. Interpelláció, kérdés
273. T-Com-mal kötendő önkormányzati szerződés
274. A 235. sz., október 17-i önkormányzati határozat módosítása az útépítési pályázatokról
275.

15.30 Nagyjából összegyűltek a képviselők. A jegyzőkönyvezés még nem működik, ezért várakozunk.

15.40 Kezdődik az ülés. Hiányzanak Komáromy-Poros László, Ostoros Gyula és Szemere János.
 
Napirend előtti felszólalások

Csutoráné Győri Ottília: Varga Gáborné, Csák J. u. 31.alatti lakosnak tavaly gennyes agyhártyagyulladásban meghalt a kisfia. Azt kérte a képviselőtől, hogy a Szociális Bizottság számára készítsen előterjesztést, hogy a betegség ellen védő, nemkötelező oltást rászorult gyerekek a gyermekvédelmi rendeletünk értelmében ingyenesen megkaphatják. Az oltás kérelmezhető a hivataltól.

Csomor Rita: Október 30-án egy településközi, szakértők jelenlétében lezajlott egyeztetést tartottak a budakeszi önkormányzat kezdeményezésére. Egy hónap tervezés, egy hónap kivitelezés, ekkorra várhatjuk a lámpaátállítást. Részletek elolvashatók itt!

Serény József: A tervezésről szól pár szót, mint minden napirend előtt. Indítsuk el a terveztetési megrendeléseket, különösen olyan esetekben, ahol egy meglévő terv korszerűsítéséről van szó.
A budakeszi posta működése miatt reklamál. Korábban szó volt arról, hogy minden ablaknál minden ügyet lehet intézni. Legutóbb azt tapasztalta, hogy délután kettőkör csak egy ablak működött, óriási sort okozva. A nyitva tartás sem városi, inkább falusi.
A tömegközlekedésben nem várható nagy fejlődés. Iskolabusz szervezését a fővárossal és Budaörssel egyeztetve javasolja elindítani, mert  a Volánbusz konkurrenciának tekinti, tőle ez ügyben megoldásnem várható.

Szabó Ákos Péter: Az illegális hirdetőtáblák látványának rendezésében sürget megoldást.

16.00 Pillanatnyi áramszünet miatt leáll a jegyzőkönyvezés. Újra kell indítani a gépet. Megérkezett Komáromy-Poros László.

T-COM-mal kötendő önkormányzati szerződés

16.13 A T-Com egy hónapja azzal az ajánlattal fordult az önkormányzathoz, hogy egy mintaprojektet valósítanának meg Budakeszin, amelynek a neve Peking 2008 projekt. Ennek keretében optikai kábelre cserélnék a teljes hálózatot az előfizetőig, mint végpontig annak érdekében, hogy a pekingi olimpia idejére alkalmassá tegyék a budakeszi hálózatot a legmodernebb internetszolgáltatás biztosítására, így az internetes interaktív televíziózásra is. Azt is felajánlották, hogy 400 m hosszan elkészítenek aszfaltozott járdát, vagy 800 m hosszan betonjárdát, ami alkalmas lehet térkőburkolat fogadására is. 5,6 mFt-ot kalkuláltak erre a célra, ami a városnak okozott kellemetlenségeket volt hivatott kompenzálni. Ezt egy kicsit magasabbra alkudta az önkormányzat, nyolcmillió forintra amit a felhasználást tekintve arra használunk, amire akarunk. Már a múlt héten szerették volna elkezdeni a munkát, hogy az olimpia előtt még 5 hónap próbaüzem is lebonyolítható legyen. A leghosszabb hely, ahol árkot ásnak, az 20 méter, nem aszfaltozott szakaszokon, két szekrény között. A csere alapvetően a meglévő kábelek kihúzásából és helyére optikai kábel behúzásából áll majd. 20 megabites sávszélességet biztosítanak majd. Jelenleg nincs olyan szolgáltatás, ami ki tudná meríteni ezt a sávszélességet. Bár azokon a helyeken, ahol a T-Com elosztószekrényéből a vezeték légkábelként folytatódik, ott nem lesz ugyanolyan a szolgáltatás.

Hogy mennyibe kerül majd a szolgáltatás, Szabó Ákos Péter előterjesztő szerint a telefonbeszélgetéseknél nem lesz érzékelhető, a tv - szolgáltatásnál viszont konkurrenciát teremt majd a már Budakeszin szolgáltató kábeltévék számára.

Közben megtudjuk, hogy a Kert utcai járda pályázati pénzből tavaszra elkészül.

A beruházáshoz hozzájárulását adta a testület azzal a feltétellel, hogy új légkábelt ne létesíthessen a beruházó és a lakosság tájékoztatását a T-Com végezze el. A térfigyelés, betörés, tűzjelzés-rendszer működtetésének lehetősége is oldódjon meg a beruházással.

235. számú, 2007. okt 17-i rendelet módosítása

17.10 Ebbena határozatban önrész biztosításáról szavazott az önkormányzat a Villám utca és a Nagy Sándor József utca megépítésére. Ez utóbbi alatti pincék tömedékelése 40 millió forintba kerül majd, lévén 25 pincéről van szó. 112 millió ezzel a Nagy Sándor József uta, így az önrész is nagyobb, mint amennyire előzőleg gondoltak, bár a kivitelezők versenyeztetésében 20-25%-os költségcsökkentés elérhető - hanzik el az előterjesztő Szabó Ákos Pétertől.
A Villám u 97 millió lesz. Az új számadatok ismeretében a módosult önrészeknek megfelelően módosították a határozatot.

17.17 Bánhidi László, a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság (VFKB) elnöke szerint már közbeszerzésen kiválasztották a kivitelezőket, s véleménye szerint a Gábor Áron utca felső szakaszán rossz megoldás épül meg azzal, hogy három és fél méter széles lesz az úttest, ami az utca forgalmához nem elégséges. Azt kéri, hogy közbeszerzésre ne mehessenek olyan terbek, amik nem jártak a bizottság előtt. Szabó Ákos Péter elmondta, hogy a pénzt útfelújításra nyertük, így a Gábor Áron utcában nem történhet útépítés.

17.22 Serény József megkérdezi, hogy miért nem útépítésre pályáztunk a Gábor Áron és a Meggyes utca esetében?

17.30 Somlóváriné kérdezi, hogy a lakossági hozzájárulás mennyi lesz? Erről rövidesen egy határozatot fogad majd el a testület.

17.36 Szemereki Zoltán volt polgármester vendégként felszólal és soknak találj a negyven milliót a Nagy Sándor utcai pincék betömésére.

A polgármester harmadszor kéri, hogy csak indokolt esetekben szóljanak hozzá és fogják rövidre a mondanivalójukat a képviselők, mert két és fél óra alatt még nem sikerült két napirendi pontot megtárgyalni.

Dilemma a Dél-Budai csatornázási és szennyvíztisztítási uniós pályázatban való bennmaradásról 

18.00 Budakeszi pályázata Makkosmária és Nagyszénászug csatornázására és egy új szennyvíztisztító létesítésére vonatkozik, ami 3,5 milliárd forintos beruházást hozna Budakeszire. A program Budakeszin az előcsatlakozási pályázatok idején indult. A jelenlegi pályázati állapot a 2004-2005. évre nyúlik vissza, amikor a pénzügyi és a konzorciumi megállapodást megkötötte az önkormányzat. A vízügyi létesítési engedélykérelmek elkészültek, benyújtották őket, hamarosan megkapjuk. A tenderkészítés is elindult. Az önerő és a támogatás mértékének arányai azonban mára felborultak. Májusban még csak kérdés volt, hogy marad-e a 10% önrész és a 90% támogatás. Mára az már biztos, hogy nem ez lesz az arány, de hogy mennyi lesz, még nem tudni. A konzorciumban részt vevő hét település némelyike számára az önerő előre látható mértéke felveti számukra azt a kérdést, hogy benn maradjanak-e ebben a szeptember 18-án megjelent, KEOP 1.2 néven futó pályázati rendszerben. Budakeszi számára is az az alapkérdés, hogy eldöntse, be akarja-e adni 2008. március 2-án a pályázatát a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez. Budakeszi jelenleg elég jól áll, mert csak Százhalombatta előzi meg készültségi fokban a hét település közül. 2007. novembertől 2008. novemberig lehet szakaszosan benyújtani a pályázatokat. De nyitott több kérdés: Mennyi lesz az önerő? Mennyi az a terület, amit csatornázni szeretnénk ebből a pályázatból? Lakossági vagy közüzemi lesz-e a beruházás?  Ezekben tesz különbséget a pályázati kiírás. Mekkora lesz a lakossági önerő rész? És ott van a szennyvíztisztító kérdése.

18.10 Jegyző: Makkosmária aug 28-án szabályozási terv módosítás eredményeként a belterületbe vonás megkezdődhet. A művelésből való kivonás együtt jár azzal, hogy a földvédelmi járulékot a tulajdonosoknak ki kell fizetni. Nincsenek meg azonban az utak, hiányzik az útkiszabályozás. Közterület céljára való felhasználás jogcímen területleadásokra is sor kerül majd. Egyelőre sok esetben elegendő az ingatlanok olyan megosztása, ahol külön helyrajzi számon szerepel az útra szánt rész és a telek többi része, de mindkettő az ingatlantulajdonos birtokában marad. Térítés nélkül kisajátítani nem lehet, remélhetően egyezség születhet a tulajdonosok és az önkormányzat között, ellenkező esetben marad a bíróság. Felmerülhet, hogy közműfejlesztési hozzájárulásnak betudható az útra leadott telekrész. Ugyanez  a probléma Nagyszénászug esetében is,ahol viszont nincs szabályozási terv sem. A pályázat beadási határidejéig a fejlesztési területekbe eső telekrészeknek köztulajdonban kell lenniük. Kérdés, hogy ez márciuig, legvégső esetben jövő novemberig kivitelezhető-e?

18.40 Probléma még, hogy nyaralótelkek csatornázása nem támogatható uniós pénzből és ezeknek a területeknek egy jelentős része az, elsősorban Nagyszénászugban.  A pályázathoz állandó lakásra alkalmas lakóépületek kellenének minél nagyobb számban, ami a pályázat beadásáig nem állnak rendelkezésre az biztos. Ilyen lakóépületek épülésének feltétele, hogy közművek legyenek. Az ingatlanok jelentős része viszont lakóingatlan, elsősorban Makkosmárián, miközben a helyi szabáyozás ezek létét nem teszi lehetővé. Budakeszin ezeken a területeken nem a szabályozási terv szabályozza a területen történteket, hanem a szabályozási terv már csak követheti azt, ami ott lezajlott. Ez a két terület már ellakósodott. Ha kiszállunk a projektből, végleg elástuk magunkat. Ha viszont folytatjuk, a forrásoldalról katasztrófális a helyzet. Egyetlen menekülési útnak az tűnik, hogy befektetői partnereket keressen az önkormányzat a megvalósításhoz, egész pontosan a vélhetően 30%-os önrész boztosításához, amely ilyen arány esetén egymilliárd forintot jelent Budakeszinek. Pénzügyi terv rendkívül sürgető, a döntéshez pontosan tudni, mi kinek mibe kerül. Enélkül dönteni elég nehéz. A régi szennyvíztisztító telep szanálása is költség, a szükséges utak kisajátítása is komoly tehertétel az önkormányzatnak és még ott vannak a nem támogatott, de a beruházás kapcsán elkerülhetetlenül megvalósításra váró, kisebb beruházások kiadásai.

19.50 Müller Tibor,a Nagyszénászugi Érdekvédelmi Egyesület képviselője kérte, hogy javaslataikat letehessék a testület asztalára. A Nagyszénászugi Vízikközmű Társulás elnöke a képviselő-testület döntését sürgette, hogy egyáltalán legyen mit közölni a lakossággal.

20.20 A új szennyvíztelep helyét is el kéne végre dönteni. Erre a reptér mögötti területre, Natúra 2000 környezeti védelem aló eső területekről van szó.

20.25 A testület kezd arra az álláspontra helyezkedni, hogy Makkosmárián mindenképpen meg kéne próbálni az uniós beruházást. Ez az utolsó esély, hogy ezen a területen támogatással megvalósuljon a csatorna, ha ez elúszik, akkor már csak teljes áron kivitelezhető a beruházás a lakosság terhére.

20.40 Serény József szerint a most meglévő utakba lefektethető a csatorna, annak nem feltétele az útszabályozás.

21.10 Még tart a vita. A legelszántabb nagyszénászugi vendégek az előző ülések elhúzódásából tanulva ma szendvicsekkel felszerelkezve érkeztek és a hat órája szünet nélkül tartó ülésen már másodszor uzsonnáznak.

21.30 A képviselő-testület hosszas vita után megszavazta, hogy Budakeszi tovább viszi a pályázatot, remélhetően a március 2-i pályázatbeadásig.

21.35 Még megszavazták a 2008. évi belső ellenőrzési ütemtervet.

Sokadik törvényességi észrevétel a 2005. végén meghamisított Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) miatt

21.40 Budakeszi Helyi Építési Szabályzatának kálváriája 2004. október 5. óta húzódik, amikor Budakeszi képviselő-testülete elfogadta a település Helyi Építési Szabályzatát (HÉSZ). A 2004. december 20-án a jegyző által életbe léptetett rendelet szövege azonban több ponton mást tartalmazott, mint amit a képviselők október 5-én megszavaztak. Többek között kimaradt a szabályzatból a szőlőskerti területre vonatkozó egy hektáros telekalakítási korlát. Ez azt jelenti, hogy a Szőlőskertben elvileg bármilyen méretű telek szabadon kialakítható, mint ahogy ez jelenleg is történik, amely akár óriás beruházások számára is kívánatossá teheti a területet, holott ennek a nyomásnak Budakeszi önkormányzata és lakosságának többsége mindig a leghatározottabban ellenállt.

Az eltéréseket a területileg érintett ingatlantulajdonosok csak 2005 februárjában vették észre, és panaszos leveleikkel elárasztották az önkormányzatot és a Pest Megyei Közigazgatási Hivatalt, amely a bejelentések hatására vizsgálatot kezdeményezett. A vizsgálat igazolta a vádakat. Az önkormányzat illetékes szakbizottsága, a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság pedig 2005 júniusára pontokba szedve rögzítette a különbségeket az önkormányzat 2004. október 5-i döntése és a december 20-i rendelet között.

Közben gőzerővel folyt a telekalakítási korláttól megszabadított szőlőskerti magáningatlanok felvásárlása, melyet éppen az akkor budakeszi alpolgármester Lendvay Endre és ügyvéd bátyja, Attila korábbi üzleti kapcsolatai által jegyzett Foenus Kft. végzett. 2005 nyarán az éppen szabadságon lévő polgármester helyett Lendvay Endre aláírásaival két hét alatt belterületbe vonták a 24 hektáros területet úgy, hogy a belterületbe vonásért a település javára az önkormányzat semmilyen árat nem szabott, holott ez egy jelentős bevételi, illetve fejlesztési forrás az agglomerációs települések számára.
 
A HÉSZ-ügy mind a mai napig nem ért nyugvópontra. A akkori testület az ügy tisztázása helyett a legkevesebb vérveszteséggel járó megoldást választotta a botrányból való kihátrálásra: a 2005. július elsejei ülésén utólagos döntésekkel legalizálta a félreszövegezett HÉSZ-t. Erre a Pest Megyei Közigazgatási Hivatal 2006. március 29-én ismét törvényességi észrevételt tett, melyben megállapította, hogy Budakeszi képviselő-testülete mind a 2004. október 5-én, mind a 2005. július 1-jén megszavazott HÉSZ esetében törvényt sértett, mert a rendeletet mindkét esetben „a kötelezően lefolytatandó egyeztetési eljárás figyelmen kívül hagyásával fogadta el”. Felszólította a testületet, hogy „a törvényesség helyreállítása érdekében 2006. november 30-ig alkossa meg az államigazgatási szervek, valamint a területi főépítész által jóváhagyott új HÉSZ-t”. A testület ugyan határozatban vállalta, hogy 2006. május 10-ig megrendeli az önkormányzat számára ismét súlyos milliókba kerülő új építési szabályzatot, de a 2006. november 30-i határidő kitolását kéri. A megrendelés nem történt meg, mert már küszöbön álltak az önkormányzati választások. Így az egész problémát megörökölte a következő önkormányzati vezetés.

A Pest Megyei Közigazgatási Hivatal közben Közép - Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatallá változott, amelynek Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztálya 2007. október 20-án ismét kifogásolta, hogy eddigi törvényességi észrevételeiben foglaltaknak mind a mai napig nem tett eleget az önkormányzat. Sőt a Képviselő-testület ahelyett, hogy új Helyi Építési Szabályzat alkotási kötelezettségének eleget tenne, határidő-hosszabbítási kérelmekkel párhuzamosan a törvénysértő rendeletet törvénysértően módosította. A testület ugyanis nem módosíthatja aHÉSZ-t mindaddig, amíg a törvényességi észrevételben foglataknak eleget nem tesz. A módosítás a 2007. október 2-i ülésen történt, amikor KOvács Enikő alpolgármester kifejezetten rákérdezett a jegyzőnél, hogy egy törvénysértő HÉSZ-t lehet-e módosítani a törvénysértés megszüntetése előtt, mire a jegyző a törvénysértő módosításra biztatta a képviselőket.

A Közigazgatási Hivatal október 20-án kelt levelében azt közli Budakeszi önkormányzatával, hogy amennyiben az ismételt határidő-hosszabbítási kérelmére jóváhagyott határidőn belül, március 31-ig  nem intézkedik, a közigazgatási hivatal a helyi építési szabályzatunk felülvizsgálatát és megsemmisítését kezdeményezi az Alkotmánybíróságnál.

A képviselő-testület a főépítész javaslatára arról döntött, hogy a Helyi Építési Szabályzatot a jelenlegi formájában viszi végig a közigazgatási eljáráson, hogy a március végi határidő tartható legyen. Egyes képviselők attól tartanak, hogy amennyiben a HÉSZ meghamisítása ellen eddig fellépők érvei nem érvényesülnek és legalizálható az eddigi szabályozás, a külterületek már most zajló felvásárlása még nagyobb lendületet kaphat. Előnyösebb lenne a település számára, ha a területet legalább ezeken a részeken az önkormányzat vásárolhatná fel.

22.45 Meghosszabbították a Budakeszi Városi Televízióban a képviselő-testületi ülések vágatlan felvételeit lejátszó 2 Dobrás Bt. erre vonatkozó szerződését.

22.50 Elfogadták a Keszivíz Kft. felügyelő bizottságának ügyrendjét.

November 20-án 17 órától KÖZMEGHALLGATÁS.


Vissza