Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Helyet kér a Natúrpark a helyi rendeletalkotásban

Életmód > Budakeszi

2011-07-09


Július 6-án lakossági fórumot szervezett az önkormányzat Budakeszin a helyi építési szabályzat és a településszerkezeti terv módosítása miatt. A Budakörnyéki Natúrparkért Egyesület kiszűrné a működési területüket érintő HÉSZ-TSZT-rendelet ellentmondásait, hiányosságait, kétértelműségeit és a rossz irányú változások lehetőségét. Észrevételeiket az alábbi írásban foglalták össze.

Rendeletalkotás Budakeszin - HÉSZ és TSZT

A város most dolgozik azoknak a fontos rendeleteknek a kialakításán, melyek a település fejlődésében iránymutatóak. A civil szervezetek bevonása ebbe a munkába lehetőséget jelentett a Budakörnyéki Natúrparkért Egyesület számára hosszú távú céljaink megalapozására. Emellett segítséget is szeretnénk nyújtani a képviselő testület és a hivatal munkájához, amellyel a HÉSZ/TSZT dokumentumok ellentmondásait, hiányosságait, kétértelműségeit és a rossz irányú változások lehetőségeit igyekeznek kiszűrni.

Sok más környékbeli civil szervezethez hasonlóan mi is egy kistérségi, komplex zöldturisztikai fejlesztésben látjuk Budakeszi és a környező települések jövőjét. Ennek fontos eleme a városok kisvárosias jellegének megőrzése, melynek érdekében, a közterületek fejlesztésénél, a lakókörnyezet megújításánál, a természeti értékek megőrzésénél is ezt a szempontot tartjuk szem előtt. Most módunk nyílt eddig nem rendezett vagy nem szabályozott kérdésekben előrelépést tenni. Továbbá fontosnak tartjuk, hogy lehetőségünk nyílt a Natúrpark kezdeményezésben résztvevő többi település hasonló rendelet-alkotási folyamatai számára precedenst teremteni.

Belekezdtünk, de munkának során minduntalan szembesülünk ennek az összetett feladatnak a szerteágazó voltával. Ezt a folyamatot erősítette az a sok segítség, ötlet, figyelmeztetés és szakmai észrevétel is, amit e helyütt is szeretnénk újra megköszönni. A munka bonyolultságát érzékelteti talán, hogy az egymásra épülő és kapcsolódó rendeletek sorozata, mind újabb és újabb kérdéseket vetnek föl: észrevételeink kezdetben vélelmezett következményei később más területekre is hatással lesznek.

Állásfoglalásunkban eleinte a főbb kérdésekre koncentráltunk. A település szerkezet (kertes lakóövezetek és védett városrészek helyzete) és az építmények kapcsolatára (városkép, beépíthetőség, védett épületek felújítása); a közterületek rendezésének feladataira (gyalogjárdák rendezése, csapadékvíz helyzet megoldása, kerékpárutak a településen belül és a környék települései között), a szabadidős tevékenységekre hatással lévő szabályokra és a természetvédelmi, valamint egyéb zöldterületek védelmének kérdéseire. Ehhez adódott a közlekedés problémaköre, amely a várost elkerülő út miatt újból előtérbe került. A tervezetekben ismertetett megépítését indokolatlannak tartjuk, mert a város közlekedését más, egyszerű megoldásokkal (buszsáv, körforgalmasított kereszteződések) ésszerűsíteni és korszerűsíteni lehet. Munkánk során szembesültünk azzal, hogy a két most véleményezett tervezet nem értelmezhető más hatályos rendeletek javítása, kiigazítása vagy újak megalkotása nélkül. Ilyen hiányzó rendelet például a két helyi védettségű terület (Nádas-tó és a Bodzás árok) természetvédelmi kezelési terve, amelynek biztosítania kellene a területek fennmaradását. Hasonló módon észleltük és figyelembe vettük az ésszerűség és a gazdaságosság érdekében együtt kezelendő közfeladatok összehangolásának kérdését, amelyet szintén a HÉSZ és TSZT mellé kiegészítő rendeletben megalkotni javasolunk.  

Az így felgyűlt kérdések szétfeszítenék ennek az írásnak a kereteit - de szeretnénk fölhívni a figyelmet e munka fontosságára. Eddig végzett munkánk eredménye (folyamatosan frissítve az újabb változtatásokkal) megtekinthető a www.budakornyeki-naturpark.hu oldalon. Ugyanitt egy összesítést is közreadunk, amely a jelenleg hatályos szabályok számadatait és a tervezetbe bekerült új adatokat tartalmazzák és így egymás mellé állítva megkönnyítik az összehasonlítást.

Kérünk mindenkit, hogy véleményükkel forduljanak hozzánk és segítsék ezt a fontos munkát, ami mindannyiunk életére hatással lesz a jövőben!

A Budakörnyéki Natúrparkért Egyesület elnöksége és tagsága nevében:
dr. Darkó Jenő elnök és Koós Kolos felügyelő bizottsági tag


Vissza