.

2019. március 21. csütörtök, Benedek napja van. Tizenháromezer példányos, ingyenes regionális havi lap, heti hírlevél és napi frissítésű honlap
Kereső
 
Iránytű Heti Hírek

Galéria


Belépés a fórumba


Belterületi ingatlant értékesítenek

Budaörs > Gazdasági rovat
2018-04-04
401 olvasás

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilvános pályázatot hirdet a Budaörs, 7920/3 hrsz-ú, „kivett udvar és gazdasági épület”  megnevezésű 904 m2 területű, természetben az Ibolya utca 80. szám alatti található belterületi ingatlan értékesítésére. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 23. 12 óra.

1. Az ingatlan bemutatása:
 
A 7920/3 hrsz-ú ingatlan Budaörs központjától Ny-ra, a Törökugrató városrészben található. A telek körbekerített, enyhén lejtős felszínű, bokros, fás terület. A telek utcafronti szélessége ~10 m. Az ingatlan környezetében lakóházak, telkek találhatók. Övezeti besorolása: Lke-3/O (lakó övezeti telek). Beépíthetősége: 15%. A telek keskeny volta miatt a beépíthetőség a szükséges oldalkertek megtartása miatt korlátozott. Keskeny épület létesíthető, mivel az egyik oldalon 5 m a másik oldalon 0,5 m oldalkert megtartása szükséges. Így egy esetleges épület szélessége max. 4,5 m lehet. Az ingatlan csatornabekötéssel rendelkezik (a leendő vevő utólagos csatlakozási hozzájárulás fizetési kötelezettsége fennáll), gáz, villany, víz az utcában található.
 
Az ingatlan alábbi időpontokban a Vagyongazdálkodási Osztály munkatársának jelenlétében is megtekinthető:
- 2018. április 10. 10.30 óra
- 2018. április 17.   9 óra
          
2. Az ingatlan ára:
30 millió Ft, mely a 27 % Áfá-t tartalmazza.
A vételár összegére a pályázónak kell ajánlatot tennie.
 
3. Pályázati feltételek:
A pályázaton az vehet részt, aki
-  természetes személy, vagy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) 3. § (1) bek. 1. pontja szerint átlátható szervezet,
-  a pályázati kiírás szerinti feltételeket vállalja,
-  a hatályos magyar jogszabályok alapján Magyarországon tulajdonszerzésre jogosult,
-  a pályázat benyújtási határidejéig 500.000,- Ft, azaz Ötszázezer forint összegű bánatpénzt befizet és az erről szóló bizonylatot bemutatja.
 
4. A pályázat nyertese:
A pályázati résztvevők közül az a nyertes, aki a pályázati feltételeknek megfelel és a legmagasabb összegű vételárra tesz ajánlatot az ingatlanra vonatkozóan.
 
5. Az ajánlati kötöttség
Az ajánlati kötöttség a pályázat benyújtásának határidejétől számított 60 nap.

6. A pályázati biztosíték mértéke és befizetésének módja:
A pályázaton az vehet részt, aki a benyújtás határidejéig Budaörs Város Önkormányzat OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11784009-15390053 számú bankszámlájára az 500.000,- Ft, azaz Ötszázezer forint összegű bánatpénzt befizeti. A közlemény rovatba a „Bánatpénz 7920/3 hrsz.” szöveget kérjük feltüntetni.
 
Nem jár vissza a bánatpénz
-        ha a nyertes pályázó az ajánlati kötöttség időtartamának lejárata előtt ajánlatát visszavonta,
-        a szerződés megkötése neki felróható, vagy az ő érdekkörében felmerült más okból meghiúsul.
A befizetett bánatpénz sikertelen pályázat, vagy a pályázat eredménytelenné nyilvánítása esetén 15 munkanapon belül a letevő részére visszafizetésre kerül. A letét idejére kamat nem igényelhető.
A nyertes pályázó számára a bánatpénz a vételárba beszámításra kerül.
 
7. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 23., 12:00 óra
 
8. A pályázatra vonatkozó formai előírások:
A pályázatot
- írásban,
- aláírva, nem természetes személy pályázó esetében az aláírásra jogosult cégszerű aláírásával,
- a Budaörsi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (2040 Budaörs, Szabadság út 134.) személyesen (ügyfélfogadási időben),
- 0 példányban, zárt borítékban kell benyújtani a pályázat tárgyának feltüntetésével: „Pályázat: Budaörs 7920/3 hrsz. alatti ingatlan”.
 
9. A pályázatnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:
- a pályázó nevét, címét (székhelyét), egyéb azonosító adatait, telefon és e-mail elérhetőségét,
- pályázó számlavezető pénzintézetének megnevezését, számlaszámát
- a pályázat beadási határidejének napjától számított 60 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat, vagy a bíróság által nyilvántartásba vett személyek esetén bírósági, egyéni vállalkozó esetén egyéni vállalkozók nyilvántartásának kivonat-másolata, továbbá ha a cégkivonat szerint a cégügyben el nem bírált módosítás van folyamatban a cégbíróság által érkeztetett változásbejegyzési kérelem egyszerű másolata, elektronikus cégjegyzés esetén az erről szóló elektronikus igazolás (digitális tértivevény, ügyvéd által hitelesített formában)
- nem természetes személy pályázó esetében az aláírásra jogosult képviselő aláírási címpéldány másolatát,
- igazolás a bánatpénz befizetéséről
- a pályázó által ajánlott vételár összegét,
- 30 napnál nem régebbi önkormányzati igazolást helyi adók megfizetéséről és nemleges NAV-igazolást,
- pályázó nyilatkozata arról, hogy:
     * a kiíró Önkormányzattal szemben semminemű tartozása nem áll fenn,
     * a pályázati kiírásban foglalt feltételeket megismerte, elfogadja és vállalja,
     * nyertes pályázat esetén a vételárat egy összegben fogja az Önkormányzat részére megfizetni
     * az ingatlant megtekintette, annak jogi sorsát, állapotát megismerte, ajánlatát az ingatlan megtekintését követően tette meg, a vételár megfizetését követően az ingatlan birtokba adásán túl semmilyen követelést nem támaszt az Önkormányzat felé,
     * az ingatlanra vonatkozó jogszabályokat – különös tekintettel Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Budaörs város egyes területeire vonatkozó helyi építési szabályzata 24/2014.(IX.29.) önkormányzati rendeletére – megismerte,
     * a hatályos magyar jogszabályok alapján Magyarországon tulajdonszerzésre jogosult.
     * az Nvtv. 3.§ (1) bekezdés 1.) pontja értelmében átláthatónak minősül - nem természetes személy pályázó esetében elfogadja a 60 napig tartó ajánlati kötöttséget
     * a pályázatában szereplő személyes adatainak pályázattal összefüggő nyilvántartásához és kezeléséhez hozzájárul
 
10. A pályázatok bontása, hiánypótlás
 
A pályázatok bontására a Budaörsi Polgármesteri Hivatalban kerül sor, 3 fős bizottság jelenlétében, a benyújtási határidőt követően. A bontáskor ismertetni kell a pályázók nevét, címét/székhelyét, valamint ingatlanonként a megajánlott vételárat.
 
A pályázatok bontását követően kerül megvizsgálásra a pályázat érvényessége.
Érvénytelen a pályázat, amennyiben:
- a megjelölt pályázati határidőt követően nyújtották be,
- a pályázó a bánatpénzt nem fizette be,
- a pályázat, vagy a pályázó nem felel meg a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
 
Amennyiben a benyújtott pályázat formai, vagy tartalmi szempontból hiányos, de a hiány pótolható, a Budaörsi Polgármesteri Hivatal a pályázatok benyújtási határidejétől számított 15 munkanapon belül 8 napos határidő kitűzésével hiánypótlásra hívja fel a pályázót, amelynek keretében az előírt hiányosságok pótolhatók.
A pályázó a hiányt határidőben pótolja, ha a hiánypótlási határidő utolsó napján a felszólításban meghatározott dokumentumok Budaörs Város Önkormányzatához beérkeznek.
A hiánypótlási határidő nem hosszabbítható meg, elmulasztása esetén nincs helye igazolásnak. A hiánypótlási határidő elmulasztása, illetve a nem teljes körű hiánypótlás a pályázat elbírálásából történő kizárást eredményez.
A pályázaton gazdálkodó szervezet vagy polgári jogi társaság képviselője, mint pályázó egyidejűleg magánszemély pályázóként nem vehet részt.
 
11. A pályázat elbírálása
 
Elbírálásra csak az érvényes pályázatok kerülnek.
A pályázatot Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság javaslata alapján, a beadási határidőt követő 60 napon belül.
A pályázók az eredményről a döntést követő 15 napon belül kapnak írásos tájékoztatást.
A nyertes pályázó esetleges visszalépése esetén az eljárásban utána soron következő pályázóval is megköthető az adásvételi szerződés.
12. Eredménytelen a pályázati eljárás, amennyiben
- az ajánlati határidőben nem érkezett érvényes pályázat,
- a benyújtott pályázatok egyike sem felelt meg a pályázati dokumentációban foglalt feltételeknek,
- a legjobb érvényes ajánlat elfogadása veszélyeztetné az önkormányzati vagyongazdálkodást, illetve annak elfogadása előnytelen lenne az önkormányzat számára.
Fentieken túl az Önkormányzat fenntartja a jogot arra, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, vagy a pályázati felhívást az ajánlattételi határidő lejárta előtt külön indokolás nélkül visszavonja.
 
13. Egyéb információk:
Az Nvtv. 14. § (2) és (4) bekezdései értelmében a pályázat tárgyát képező ingatlan értékesítése során a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg. A pályázat eredményeként megkötésre kerülő adásvételi szerződés hatálybalépésének feltétele az MNV Zrt., mint a Magyar Állam nevében az elővásárlási jog gyakorlására jogosult szerv nemleges nyilatkozata, vagy az elővásárlási jog gyakorlására meghatározott 35 napos nyilatkozattételi határidő eredménytelen letelte.
 
A pályázattal kapcsolatban további információ a Budaörsi Polgármesteri Hivatal Műszaki Ügyosztály, Városépítési Iroda, Vagyongazdálkodási Osztályán kapható (2040 Budaörs, Szabadság út 134.,II. emelet 226. sz. iroda, tel.: +36 23/447-863).
 
A pályázat megjelenik Budaörs Város Önkormányzata honlapján (www.budaors.hu), a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, illetve a Budaörs Városi Televízióban, az ingatlan.com internetes portálján.
 
Budaörs, 2018. március 29.
 
                                                            Budaörs Város Önkormányzata

http://www.budaors.hu/index.php?module=news&action=show&nid=188047

Nyomtatható verzió

Vissza | A lap tetejére

     
     

www.budakornyekiiranytu.hu 

Made by EG-LOGIC