Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Egy aljas kor aljas titkai

Múltunk tanúi > Pest megye

2015-09-28


Nagykőrös országos pályázatot hirdetett a magyaroszági középiskolák diákjai számára két témában, a kuláküldözést és a téeszesítést személyesen, családjuk által átélt kortanúk emlékeinek dokumentálására. A pályázat fővédnöke Dr. Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke, kiemelten támogatja Lázár János miniszter és a Magyar Nemzeti Levéltár. beadási határidő 2016. március 15.

 „… nemcsak föltárni s bemutatni kell az igazságot, hanem megkeresni. Elibe menni, nyomába szegődni; meghallani hegyeken túli dobogásait vagy sóhajait a kövek alól. Jelenlevővé tenni ott is, ahol még árnyéka sem látható.”
Csoóri Sándor

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

„Félremagyarázott és elhallgatott igazság!
Egy aljas kor aljas titkai”

Nagykőrös Város Önkormányzata emlékezve mindazokra, akik oly sokat tettek a város gyarapodásáért, de egy vészterhes korban mégis megannyi megaláztatást, üldöztetést kellett elszenvedniük, országos pályázatot hirdet két témában, a kuláküldözést és a téeszesítést személyesen, családjuk által átélt kortanúk emlékeinek dokumentálására.

A pályázatot magyarországi középiskolák diákjai nyújthatják be, két korcsoportban.

A pályázat fővédnöke Dr. Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke

A PÁLYÁZAT CÉLJA, TARTALMI KÖVETELMÉNYEK:

Sajnálatos módon egyre kevesebben élnek már azok az emberek, akik élő, hiteles kortanúkként mondhatják el a kuláküldözés és a téeszesítés valós folyamatait. Ezen pályázat keretében a középiskolás diákok egy-egy ilyen, a környezetükben (mely jelen esetben nem feltétlenül lakókörnyezetet jelen) élő személy felkutatásával, emlékeinek megörökítésével kell megmutassák, milyen is volt az egyén, egy család számára kulákká válni, megbélyegzettként élni, illetve milyen eszközökkel kényszerítették az embereket egykoron a téeszekbe. A pályázat ösztönözni kívánja a diákokat ezen nem túl távoli korszaknak a mélyebb megismerésére. Cél, hogy a diákok történelemtanáraik bevonásával egy igényes dolgozatban megörökítsék, kontextusba helyezzék az interjúalany, interjúalanyok által elmondottakat, digitálisan, vagy ha ez lehetséges, eredeti formában összegyűjtsék azokat a tárgyi emlékeket (fotókat, leveleket, dokumentumok stb.) melyek a pályázat szöveges részében rögzített események szemléltetését segíthetik. Fontos szempont, hogy a benyújtott pályaművek összessége később korkutatók, tanárok, diákok, a korszak iránt érdeklődők számára segítséget nyújthasson, feltáruljanak az eddig elhallgatott igazságok és minél tisztább képet kaphassunk, milyen is volt valójában a kuláküldözés, téeszesítés.

TÉMAKÖRÖK:
Pályázat két témában nyújtható be:
• az 1950-es évek kuláküldözése;
• az 1959–1961 közötti kollektivizálás

A PÁLYÁZAT MENETE:
• A pályázatra 2015. október 23-tól lehet regisztrálni a „www.nagykoros.hu/multfeltaras” internetes oldalon (a regisztráció nem kötelező, de segédanyagot kap a Magyar Nemzeti Levéltártól, aki regisztrál).
A Veritas Történetkutató Intézet munkatársai szakmai konzultációval segítik a pályamunkák elkészítését, melyen a pályázók a fenti honlapon az adott időpontra  történő regisztrációt követően díjmentesen részt vehetnek.
• a pályázati anyag beadási határideje 2016. március 15.
A beérkezett pályaműveket a Magyar Nemzeti Levéltár és a Veritas Történetkutató Intézet levéltárosaiból és történészeiből álló szakmai zsűri értékeli.
• a beérkezett pályázatok értékelését követően a legjobb pályamunkák nyilvános bemutatására és az ünnepélyes eredményhirdetésre 2016. június 24-én (pénteken) kerül sor.

PÁLYÁZÓK KÖRE:
Pályázatot nyújthat be minden magyarországi középiskolában tanuló diák, az alábbi korcsoportokban:
I. 9-10. évfolyam
II. 11-12. évfolyam

Egy pályázó több különböző témájú pályaművet is benyújthat (akár témakörönként is).

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:

A felkutatott interjúalany saját kezű aláírásával ellátott hozzájáruló nyilatkozat csatolása. A nyilatkozat a „www.nagykoros.hu/multfeltaras” oldalról tölthető le.

A PÁLYÁZAT SZAKMAI-TARTALMI KÖVETELMÉNYEI:

A pályázat részletes szakmai és tartalmi követelményei és az értékelési szempontok a „www.nagykoros.hu/multfeltaras”  internetes oldalon érhetők el 2015. október 23-ától.

A PÁLYÁZAT ÁLTALÁNOS FORMAI KÖVETELMÉNYEI:

- A pályázatnak terjedelmi megkötése nincs
- papírméret: A/4
- margók: bal oldalon 3 cm, a többi helyen: 2,5 cm
- betűtípus: Times New Roman
- betűméret: 12-es, kivétel: lábjegyzet 10-es, címek, alcímek 13-as, kép, térkép, ábra címe 10-es
- sortávolság: 1,5 cm
- betűszín: fekete (képek, térképek és ábrák színesek is lehetnek)
- formátum: egyoldalas, a lap alján emelkedő oldalszámmal
- megjelenés: fűzött és/vagy spirálozott

A pályázó a pályázat benyújtásával tudomásul veszi, hogy pályázata internetes felületen, sajtóban, egyéb kiadványban szabadon felhasználható.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSI HATÁRIDEJE: 2016. március 15.

A PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓNAK TARTALMAZNIA KELL:
- jelentkezési lap
- interjúalany által aláírt nyilatkozat
- pályázat 2 nyomtatott példányban
 - 1 további példány digitálisan (DVD-n, pendriveon, egyéb adathordozón mellékelve)

Hiánypótlásra egyszeri alkalommal nyílik lehetőség, amennyiben a pályázó nem tesz eleget határidőre teljes körűen a kért hiánypótlásnak, a pályázat elutasításra kerül.

A BENYÚJTÁS MÓDJA, HELYE:

A pályázatot (aláírt jelentkezési lappal és nyilakozattal egyidejűleg) zárt borítékban kell benyújtani a pályázó teljes nevének, címének feltüntetésével, valamint a következő megjelöléssel „Félremagyarázott és elhallgatott igazság! Egy aljas kor titkai” PÁLYÁZAT

A pályázat benyújtása történhet postai úton vagy személyesen: Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal Titkársága 2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.
(Személyes leadás: hétfőn 8-17.30-ig, keddtől csütörtökig 8-15 óráig, pénteken 8-12 óráig)

További információ: „www.nagykoros.hu/multfeltaras” oldalon érhető el, illetve a multfeltaras@nagykoros.eu e-mail címen kérhető. Kérjük, hogy a tárgyban hivatkozzon a pályázat címére: „Félremagyarázott és elhallgatott igazság! Egy aljas kor aljas titkai”

ÉRTÉKELÉS, DÍJAZÁS:

A benyújtott pályaműveket mindkét korcsoportban és témakörben a kor szakértőiből, történészekből álló zsűri értékeli.

Kizárólag a beadási határidőig benyújtott, és formai követelményeknek megfelelő pályázatok kerülnek értékelésre. Az értékelési szempontok a „www.nagykoros.hu/ multfeltaras” internetes oldalon megismerhetőek.

A legjobbnak ítélt pályaművek szerzői a különdíjak mellett:

I. helyen „Kiváló” minősítéssel       150 ezer Ft
II. helyen „Nagyon jó” minősítéssel      100 ezer Ft
III. helyen „Jó” minősítéssel értékelt dolgozataikért       50 ezer Ft díjazásban részesülnek.

Minden, a történelem iránt érdeklődő, azt még inkább megismerni szándékozó magyar középiskolás diák pályázatát nagy tisztelettel és szeretettel várjuk!

Kelt: Nagykőrös, 2015. június 26.

Dr. Czira Szabolcs
polgármester


Vissza