Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


A Nagyszénászugi Viziközmű Társulat 1998-2003 közti gazdálkodásáról

Közélet

2005-04-01


A Nagyszénászugi Beruházó Viziközmű és Csatornázási Társulat 1998 és 2002. között készített beszámolói a társulat jelenlegi, 2002. novemberében újonnan választott intézőbizottsága szerint nem feleltek meg az előírásoknak. Alkalmatlanok voltak arra, hogy a társaság vagyoni, pénzügyi helyzetéről megbízható képet kapjanak a társulati tagok, Budakeszi Város Önkormányzata. A tárgyilagosság biztosítása érdekében a társulat vezetése úgy döntött: a könyvvezetés áttekintését, minősítését független könyvvizsgáló is végezze el.

A hiányosságok - amelyek meglapozták az intéző bizottság véleményét- a következők voltak:

  • dokumentumok és bizonylatok hiányoztak,
  • nem volt megállapítható a társulati tagok száma, de pontosan az sem, hogy egyes tagok milyen összeget fizettek a társulati számlára,
  • a korábbi vezetéstől átvett pénztárban hiány mutatkozott,
  • egyes kifizetések indokoltsága, célszerűsége bizonytalan volt.

 

A könyvvizsgáló megállapításai megerősítették a társulat vezetésének véleményét, egyes témakörök esetében annál súlyosabb megállapításokat tett.

A könyvvizsgáló és az intézőbizottság véleménye alapján újabb döntés született, miszerint az 1998 és 2002. évek közötti gazdasági eseményeket újra kell könyvelni, majd az újrakönyvelést követően - ha az indokolt- dönteni kell a további szükséges intézkedésekről.

Az újrakönyvelés befejeződött.

Ennek alapján a beruházásra az eddigi kivitelezés során 617 millió Ft-ot fordított a társulat, ez jelentősen több mint a tervezett összeg.

Az eltérés oka részben az, hogy a beruházást -eltérően a korábbi könyveléstől- minden esetben meg kellett terhelni az általános forgalmi adóval, ugyanakkor a beruházásra nem voltak könyvelhetőek olyan teljesítések, amely elszámolásának jogossága kétséges.

1998 és 2003. évek között érdekeltségi befizetések összesen 401.418 eFt-ot, az egyéb bevételek 25.209 eFt-ot tettek ki, tehát az összes bevétel ebben az időszakban 426.627 eFt volt. Az egyéb bevételek tartalmazzák a kiszámlázott szolgáltatásokat, és a bankok által a betétekért fizetett kamatokat.

Az érdekeltek befizetéseinek könyvelése név szerint is megtörtént, mintegy 2000 társulati tag fizetett érdekeltségi hozzájárulást.

Az újrakönyvelés alapján már nagy pontossággal ismertté váltak a hátralékos társulati tagok adatai, ezért lehetőség nyílt a hátralékok behajtásának megkezdésére. Ebben a munkában a Polgármesteri Hivatal a Társulat partnere.

A Társulat 1998-1999-2000-2001-2002-2003. évi mérlegének és eredmény-kimutatásának, valamint a 2002. évi és 2003. évi kiegészítő mellékletének ill. ezen időszakra vonatkozó számviteli nyilvántartásainak könyvvizsgálatáról készült könyvvizsgálói jelentést, és a Társulat 1998-1999-2000-2001-2002-2003. évi éves, felülvizsgált beszámolóit az Ellenőrzőbizottság véleményezte, 2004. december 20.-án a Küldöttgyűlés elfogadta.

A vagyoni helyzet pontos ismerete most már biztosítja annak lehetőségét is, hogy az intézőbizottság feltárja, a Társulatnak milyen lehetőségei, eszközei vannak:

  • az ivóvízhálózathoz kapcsolódó adósságállomány rendezéséhez,
  • az eddig biztosított stabil pénzügyi helyzet fenntartásához,
  • az ivóvíz beruházás lezárásának megkezdéséhez,
  • a csatorna beruházás megvalósítása kapcsán megnyílt lehetőség érvényesítéséhez.

Dr. Juhász Ágostonné elnök


Vissza

iranytu-cimlap-2021-3.jpg