Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Pályázati felhívás felnőtt háziorvosi körzetek betöltésére

Gazdasági rovat > Budaörs

2012-04-04


Budaörs pályázatot ír ki, területi ellátási kötelezettséggel működő, újonnan létrehozandó 11. számú (Frankhegy és környéke) és 12. számú (Kamaraerdei településrész) felnőtt háziorvosi körzetek háziorvosi feladatainak ellátására. A pályázatok beadási határideje: 2012. április 20.

Budaörs pályázatot ír ki a város területén területi ellátási kötelezettséggel működő, újonnan létrehozandó 11. számú (Frankhegy és környéke) és a 12. számú (kamaraerdei településrész) felnőtt háziorvosi körzet

háziorvosi
feladatainak ellátására.

A munkakörbe tartozó feladatok:
• A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EüM. rendeletben meghatározottak

A praxis utcajegyzék szerinti lakosságszáma:
11. körzet (Frankhegy) 1439 fő,
12. körzet (Kamaraerdő) 1451 fő
(az utcajegyzék a Polgármesteri Hivatalban megtekinthető).

A praxis működésének finanszírozása:

• A praxis működéséhez a mindenkori OEP finanszírozás biztosított.
• Az Önkormányzat a feladat ellátáshoz a rendelő helyiségeket a a frnakhekyi körzetnél a 2040 Budaörs, Kossuth L. u. 9. sz. alatt, a kamaraerdei körzetnél 2040 Budaörs, Kismartoni u. 45. sz. alatt  biztosítja.
• A praxis működéséhez szükséges szakmai minimum feltételek közül a kamaraerdei körzetnél az EKG-készüléket az önkormányzat biztosítja, de mindkét körzetnél a számítástechnikai eszközök és a bútorzat biztosítása – amennyiben a pályázó ezzel nem rendelkezik – a pályáztató (önkormányzat) feladata, a többi minimum feltétel biztosítása a pályázó feladata.

A szerződés időtartama:
Az Önkormányzat a nyertes pályázóval határozatlan időre szóló, a működés és üzemeltetés részletes feltételeit rögzítő feladat-ellátási szerződést köt.

Pályázati feltételek:
• A 4/2000.(II.25.) EüM rendelet szerinti képesítés és az ott, valamint a 303/2011.(XII.23.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek
• Büntetlen előélet
• Cselekvőképesség
• A praxis vállalkozói (egyéni vagy társas) formában történő működtetése.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Szakmai gyakorlat – legalább 1 – 3  év szakmai tapasztalat
• Több szakvizsga
• Pályázó a lakosság részére többletszolgáltatást (pl. szűrővizsgálat) térítésmentesen nyújt.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Részletes szakmai önéletrajz
• Végzettséget, szakirányú képzettséget igazoló dokumentumok másolata
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• Az egészségügyi államigazgatási szervnek a praxisjog meglétéről, vagy az engedélyezés feltételei fennállásáról szóló igazolása
• Vállalkozási formától függően az egyéni vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló irat és a társaság alapító okiratának hiteles másolata
• Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban részt vevők teljes körűen megismerhetik, és a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
• A vállalkozó háziorvos kötelezettségvállalása arról, hogy a pályázat megnyerését követő 8 napon belül benyújtja a működési engedély iránti kérelmet az illetékes szervhez.

A praxis betöltésének kezdeti időpontja:
• A praxis a Képviselő-testületi döntést követően a tevékenység végzéséhez szükséges hatósági engedély és az OEP finanszírozási szerződés birtokában azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:
• 2012. április 20.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatokat kizárólag postai úton lehet benyújtani a következő címre:
Budaörs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal, Szociális és Egészségügyi Iroda, 2040 Budaörs, Szabadság u. 134.
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat megnevezését, a pályázni kívánt felnőtt háziorvosi körzet számát.

A pályázat elbírálásának módja:

A szakbizottsági (Szociális és Egészségügyi Bizottság) véleményezést követően Képviselő-testületi döntés.
A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy érvénytelennek nyilvánítsa a pályázatot.

A pályázattal kapcsolatos további információ Dr. Koczkás Mariannától kérhető a 06 (23) 447-941-es telefonszámon, vagy személyesen Budaörs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal, Szociális és Egészségügyi Irodáján (2040 Budaörs, Szabadság u. 134. I. emelet 104.  szoba).

A pályázati kiírás közzétételének helye:

• www.budaors.hu
• www.orvostudakozó.hu


Vissza