Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


A KÉPVISELÕ-TESTÜLET 2004. SZEPTEMBER 28-I ÜLÉSÉRÕL

Közélet

2004-11-01


NAPIREND ELÕTT
Asztalos Gyuláné, az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság elnöke tájékoztatta a testületet, hogy szeptember 24-én kb. 40-50 rendőr és polgárőr akciónapot tartott Budakeszin. Közel háromezer autót ellenőriztek, négy lopott autót találtak. Határvadászok az építkezéseken dolgozó külföldieket ellenőrizték, de csak hét be nem jelentett munkást találtak.


A KT A NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT EGYETÉRTÉSÉVEL JÓVÁHAGYTA A SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁT.
A módosítások szerint az intézmény alaptevékenységénél szerepel a német nemzetiségi oktatás. Az iskola kapcsolatot tart a Hagyományőrző Körrel, a Herczeg Táncsoporttal, a Budakeszi Dalárdával és a Szépítő Egyesülettel. A felügyeletet a könyvtáros nevelő, illetve a portás látja el 17.30 órától. Az iskolai pedagógiai program, az SZMSZ, a házirend nem kölcsönözhető, de a könyvtárban bárki számára hozzáférhetők.  211/2004.(IX.28.)

AZ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS BIZOTTSÁG MEGVIZSGÁLJA SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PETÕFI UTCAI INTÉZMÉNYÉNEK TAGOZATTÁ VÁLÁSI LEHETÕSÉGÉT. 212/2004.(IX.28.)

A KT ELFOGADTA A LONMED KFT. ÁLTAL ELKÉSZÍTETT, 5 ÉVRE SZÓLÓ ÖNKORMÁNYZATI EGÉSZSÉGÜGYI SZAKMAI PROGRAMOT, mely alapján ez év december 15-ig pályázat útján kiválasztanák a program megvalósítására alkalmas céget, aki 2005. január 13-ig készítené el a megvalósíthatósági tanulmányt. Így az Egészségház átszervezésére 2006. április 30-ig, Budakeszi szakellátásának átszervezésére pedig 2006 májusáig kerülhet sor. A Lonmed Kft egy korábbi szerződés alapján egészségügyi szakmai menedzseri feladatokat is ellát, melyet a polgármesteri hivatal támogat jogi, építésügyi tanácsadással, a tulajdonosi jogok megfelelő képviseletével. A költségvetés erre a célra fedezetet nem biztosít. A KT az egészségügyi fejlesztési menedzser feladatául tűzte ki az egészségügyi szakmai program megvalósíthatósági tanulmányára és ütemezésére kiírandó pályázat megszövegezését. 213/2004.(IX.28.)

A KT MÓDOSÍTÁSOKKAL ELFOGADTA A KEGYELETI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉST. A módosítások szerint a jövőben a vállalkozó köteles a temetőhöz tartozó épületeket és építményeket rendeltetésszerűen használni a kegyeleti szempontok betartásának mindenkori gondos figyelembe vételével. Az üzemeltető köteles kitenni a temetőben a temetésekről szóló gyászjelentéseket. A védett sírok sorában szerepel minden budakeszi díszpolgár, a Budakesziért emlékéremmel kitüntetettek közül pedig dr. Ostoros Gyula, egykori körzeti orvos. A vállalkozó köteles folyamatosan figyelemmel kísérni az esetleges balesetveszélyes helyzetek kialakulását. A vállalkozó köteles a köztemető főbejáratánál és a ravatalozónál feltüntetni az üzemeltető nevét, címét, telefonszámát, valamint a temető nyitvatartási idejét! Az illemhely tisztítását a vállalkozó naprakészen végzi, különös tekintettel a kiemelt eseményekre. A KT felkérte a hivatalt, hogy vizsgálja felül a sírhely nyilvántartó szoftver meghibásodásának okait. 214/2004.(IX.28.)

A KT JÓVÁHAGYTA A KESZIVÍZ KFT.-VEL AZ ÜZEMELTETÕI-BÉRLETI SZERZÕDÉST. 215/2004.(IX.28.)

JOGSZERÛTLEN AZ ÖKOTÁM. Juhász Ágostonné, a Nagyszénászugi Víziközmű Társulás elnöke a terület csatornahálózatának kiépítésére az önkormányzat és az ÖKOTÁM Alapítvány között kötött szerződés kapcsán arról tájékoztatta a testületet, hogy a társulás augusztus végén kapta meg a Pénzügyminisztérium Adóigazgatási Osztályának főosztályvezetője által készített hivatalos állásfoglalást, amely szerint a tervezett támogatási konstrukció jogszerűtlen: ellentétes egy kormányrendelettel, amit alkalmazni kellett volna ebben a pénzügyi konstrukcióban. Az önkormányzat szerződése az ÖKOTÁM Alapítvánnyal a víziközmű tagjai számára nyújtandó támogatásról jogszabályba ütköző, emiatt semmis. Amennyiben a későbbiekben az alapítvány és az önkormányzat között fölmerülne a ki, mikor, milyen határidőt hogy tartott be, válaszolt-e, küldött határozatot vagy nem, ez már emiatt nem lényeges. A jogszabályi változásokra figyelemmel természetesen készek és nyitottak egy új megoldás szakértőkkel közös kialakítására, hiszen ez közös érdekük. Ezek után a KT  az ÖKOTÁM Szennyvízcsatornázást és Szennyvíztisztítást Elősegítő Alapítvánnyal kötött keretszerződéstől 2004. szeptember 28-val elállt. 216/a/2004.(IX.28.)

ELBOCSÁTÁSOK, ÁTHELYEZÉSEK AZ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEKBEN. A KT szerint a Polgármesteri Hivatal szervezeti átalakítása következtében az Önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, ill. szervezeti változás, feladatátadás következtében az Önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett munkavállalók munkaviszonyban töltött idejük folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség. A KT a Polgármesteri Hivatalban, a Széchenyi István Általános Iskolában, és a GAMESZ-nél az alábbi álláshelyek megszüntetéséről döntött.
216/2004.(IX.28.)

Intézmény  Nyitó létszám  Záró létszám
   2004.01.01  
Polg.Hivatal  79            72 fő
Megszűnt álláshely: jogtanácsos, gyámügyi ov., gyámügyi ü.i., szakmai titkár, kereskedelmi üi., ü. takarító
Általános Isk.  100,5   80,5           
Megszűnt álláshely: 2 takarító, 2 karbantartó, 2 pedagógus, 1 pénztáros, 1 konyhás
GAMESZ  168,5   53,5
Megszűnt álláshely: 1 takarító, 3 ételszállító, 1 könyvelő, 1 humánpol. e.a., traktoros, 24 konyhás

PÉNZMARADVÁNY. A KT a Polgármesteri Hivatal 2004. évi negatív pénzmaradvány fedezetére 49. 072 e Ft összegben átcsoportosításokról döntött. 217/a/2004.(IX.28.)

INGATLANELADÁSOK. A KT hozzájárult a 1119/1. hrsz-ú, a Gábor Áron u. 51. melletti ingatlan megosztásához. Az így kialakuló 1119/4. hrsz-ú ingatlant 1 -1 arányban Barbalics István és felesége összesen 3108 eFt+ÁFA áron veszi meg. A vételárból 2.331,-Ft a szerződéskötéskor, a fennmaradó összeg pedig 36 havi részletben fizetendő. Az értékesítés feltétele, hogy vevők a tulajdonukban levő 1119/2. hrsz-ú ingatlannak a Székely u. szélesítéséhez szükséges területrészt közcélú adományként az önkormányzatnak felajánlják. A szerződéskötés költségei - ügyvédi munkadíj nélkül -, továbbá a hatósági, eljárási díjak, a vevőket terhelik. 218/2004.(IX.28.)

A KT a 948. hrsz-ú (Fő u. 112.) ingatlan önkormányzati tulajdonban lévő 101/364-ed részét eladja a Biatorbágy és Vidéke Takarékszövetkezetnek 1.104.000,- Ft+ÁFA áron. A vételárat egy összegben, a szerződéskötést követő 30 napon belül kell megfizetni. 219/2004.(IX.28.)

A KT a 85. hrsz-ú ingatlant (Nagy Sándor u. 20.) nyilvános, kétfordulós pályázat keretében értékesíti. A pályázati kiírás ellenértéke 5.000,-Ft. A pályázati felhívást az Expresszben és az önkormányzat honlapján jelentetik meg. Az ajánlatok beérkezési határideje 2004. november 30. A KT 5 mFt egyszeri kifizetéséről döntött a bérlő (Tóth Veronika) részére a lakás elhagyása fejében. 220/2004.(IX.28.)

LIKVIDITÁS. A KT elfogadta a likviditási helyzetről szóló tájékoztatót, melyből kiderült, hogy az önkormányzat költségvetése még nem jutott túl a nehézségeken, s fejlesztéseket önerőből megvalósítani továbbra sem tud. A szükséges forrásokat pályázat útján szerezné be, de ehhez a tervek elkészíttetésére szerződéseket kell kötni. A KT ezért utólagosan hagyott jóvá egyes, pályázati tervdokumentációk elkészítésére kötött szerződéseket.
TRILIT Kft.          800 e Ft
Körics Kft.        2000 e Ft
Datakart Geodézia Kft      1950 e Ft
Fernezelyi Basa Kft. iskolatervezés  20.000+66.250 e Ft
MODOSÉK talajmechanika        861 e Ft   
221/2004.(IX.28.)
 
UTÓELLENÕRZÉS A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN. A KT tudomásul vette az ASZISZY Bt. jelentését a polgármesteri hivatal utóellenőrzéséről, mely megállapította, hogy 2003-ban a hivatal gazdálkodásának szabályossága és törvényessége a jelentésben ismertetett megállapítások ellenére biztosított volt. E megállapítások között szerepelt, hogy a hivatal ügyviteli rendszerén belül nem történt meg a regionális feladatellátás elkülönített nyilvántartása. A ciklusprogram nem tartalmazza az elérni kívánt célok pontos, eredményhez kötött meghatározását, helyzetértékelést, ellenőrizhető, évekre lebontott megvalósítási és finanszírozási ütemtervet. A felújítási és fejlesztési kiemelt előirányzatoknál 41 millió forint értékben előirányzati fedezet nélkül történtek teljesítések, megsértve ezzel az államháztartási törvény vonatkozó paragrafusait. A KT utasította a jegyzőt a hiányosságok kijavítására.             222/2004.(IX.28.)

A KT A 2004. ÉVI A LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁSRA TERVEZETT ELÕIRÁNYZATBÓL 1.740.000,-FT-OT ÁPOLÁSI DÍJRA ÁTCSOPORTOSÍTOTT.  223/2004.(IX.28.)

A KT A VÍZMÛ RT. MEGKERESÉSÉRE AZ ÖNKORMÁNYZAT BIRTOKÁBAN LÉVÕ VÍZMÛ RÉSZVÉNYEK RÉSZBENI ÉRTÉKESÍTÉSÉVEL EGYETÉRTETT.  224/2004.(IX.28.)

BKV-SZERZÕDÉS. A KT elfogadta a BKV Rt.-vel kötendő szerződésben foglaltakat és megbízta a polgármestert a szerződés aláírására. Ohr Alajos képviselő tájékoztatása szerint az önkormányzatnak közel 10 mFt a megtakarítása ahhoz képest, amit az eredeti elképzelések szerint fizetni kellett volna. De ez nem a BKV engedménye, hanem szolgáltatáscsökkentés következménye: a BKV kevesebb járatot indít Budakeszire,  mint a szerződésmódosítást megelőző időszakban. 225/2004.(IX.28.)

INFRASTRUKTÚRAFEJLESZTÉS. A KT módosította a Társadalmi befogadást támogató szolgáltatások infrastrukturális fejlesztésére kiírt európai uniós pályázaton való részvétel keretösszegeit: a projekt összesen 255 millió Ft, az önrész egy ingatlan értéke: 15,3 millió Ft. 226/2004.(IX.28.)

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2004. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSA: A KT az önkormányzat 2004. évi költségvetését 2.906.960 E Ft bevételi főösszeggel és 2.906.960 e Ft kiadási főösszeggel állapította meg. A GAMESZ létszáma 153,5 fő, az általános iskola létszáma 80,5 fő. A bizottságok saját hatáskörű átcsoportosításról nem dönthetnek. 50/2004.(IX.29.)

Az önkormányzati tudósításokat összeállította: Koós Hutás Katalin

Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy a képviselő-testület üléseinek szó szerinti jegyzőkönyvei az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata szerint az ülést követő 20 napon belül közzé tételre kerülnek a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, a városi könyvtárban és az önkormányzat honlapján!


Vissza