Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Óvodavezető Nagykovácsiba

Gazdasági rovat > Nagykovácsi

2013-04-29


Óvodavezetőt keres Nagykovácsi önkormányzata a Kispatak óvoda élére. Az ötéves megbízás elnyerésére a pályázatokat június 5-ig várják.

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat
Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Kispatak óvoda
óvodavezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2013. szeptember 1. - 2018. augusztus 31-ig szól.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2094 Nagykovácsi, Kaszáló utca 16-18.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1922. évi XXXIII. törvényben, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, a 20/2012. EMMI rendeletben.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
         Főiskola, óvodapedagógus,
         pedagógus munkakörben szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
         pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
      a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
         részletes szakmai önéletrajz,
         az intézményvezetésére vonatkozó program,
         iskolai és szakmai végzettséget igazoló okmányok másolata,
         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
         nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 nyilatkozat arról, hogy a pályázatot elbíráló testület személyét érintő ügy tárgyalásakor nyilvános ülést tartson.

A beosztás legkorábban 2013. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. június 5.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bencsik Mónika nyújt, a 06-26-389-566 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
         Postai úton, a pályázatnak a Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat címére történő megküldésével (2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 61. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 07-87/2013. , valamint a beosztás megnevezését: óvodavezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Személyes meghallgatást követően Képviselő-testület dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. június 20.


Vissza