Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Pályáztatják az önkormányzat honlapját

Közélet > Herceghalom

2021-07-16


hhalom_honlap.jpgHerceghalom önkormányzata pályázatot írt ki az önkormányzati honlap fejlesztésére és üzemeltetésére. Az pályázati ajánlattételeket 2021. augusztus 30-ig várják. A szerződés határozott idejű, a szerződéskötés keltétől számítva 2021. december 31-ig tart. Az üzemeltetésre a fejlesztés átadását követően minimum egy éven át lesz lehetőség.PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Herceghalom Község Önkormányzata honlapjának elkészítésére és üzemeltetésére

Ajánlatkérő neve:    Herceghalom Község Önkormányzata
Székhelye:        2053 Herceghalom, Gesztenyés út 13.

Képviseletében eljár:    Csizmadia Zsuzsanna polgármester

Kapcsolattartó:         Kányáné Kovács Mónika

A beszerzés tárgyának meghatározása, termékspecifikáció: A honlap fejlesztésének és üzemeltetésének részletes leírását az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az eljárás alapján megkötendő szerződés meghatározása:    vállalkozási szerződés

Részvételi feltételek:    Az ajánlattételi eljárásban részvételre jogosultak köre:
a.)    az ajánlattételi eljárás nyílt, azon bárki részt vehet.
b.)    Pénzügyi-, gazdasági és műszaki alkalmasság:    Ajánlattevő pénzügyi, gazdasági, műszaki alkalmasságának igazolására Ajánlatkérő az ajánlat benyújtásakor az alábbiak dokumentálását kéri:
-    Ajánlattevő nyilatkozatát, hogy az ajánlati kiírás feltételeit elfogadja;
-    az Ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy nincs ellene csőd-, végelszámolási, felszámolási eljárás;
-    referenciák csatolása (kérjük adja meg az egyes honlapok linkjeit, illetve csatolja az adott honlapok tulajdonosainak az ezt igazoló nyilatkozatait.)

Ki kell zárni az ajánlati eljárásból azt az Ajánlattevőt, aki:
a.)    végelszámolás alatt áll, vagy ellene csőd, vagy felszámolási eljárás van folyamatban;
b.)    nem minősül un. átlátható szervezetnek;
c.)    az Ajánlatkérőnél korábban – de 5 évnél nem régebben – végzett beszerzésnél vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését jogerős államigazgatási, illetve bírósági határozat megállapította.
A megkövetelt igazolási mód: A kizáró okok fenn nem állásáról az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell ajánlatának benyújtásával egyidejűleg az ajánlattételi felhívás 2. számú mellékletét képező nyomtatványon.
Az ajánlat benyújtásával egyidejűleg kitöltve csatolni kell az ajánlattételi felhívás 2/A. számú mellékletét képező un. átláthatósági nyilatkozatot is.

Előnyt jelent:
a.)    Ha az Ajánlattevő rendelkezik referenciával, vállalati és/vagy önkormányzati fenntartású honlapok kapcsán.
b.)    A honlapfejlesztés kapcsán nem, de a későbbi üzemeltetés és tartalomfejlesztés kapcsán előnyt jelent a helyismeret.

Az ajánlattétel kötelező tartalma: Az ajánlatnak tartalmaznia kell az Ajánlattevő által cégszerűen aláírt nyilatkozatot (2. számú melléklet). A nettó árat úgy kell meghatározni, hogy minden járulékos költséget tartalmazzon az ÁFÁ-n kívül. Az ajánlat csak magyar forintban tehető.

Fizetési feltételek:
a)    A honlapfejlesztés, kialakítás tekintetében az ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő a szolgáltatás ellenértékét a kifogástalan teljesítést követően (teljesítésigazolás alapján), számla ellenében, a számla kézhezvételétől számított 8 naptári napon belül átutalással egyenlíti ki.
b)    Az üzemeltetésre vonatkozóan havidíj/óradíj meghatározása.

Részajánlat tételének lehetősége: Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt.

A teljesítés határideje: A telepítés, a honlap szerkezetének a megrendelő szerinti kialakítása: a szerződéskötéstől számított 75 nap.

A szerződés időtartama: Határozott idejű, a szerződéskötés keltétől számítva 2021. december 31-ig. Az üzemeltetésre a fejlesztés átadását követően minimum 1 év.

Az ajánlati kötöttség időtartama: Ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártát követő 30 napig van kötve ajánlatához.

Az ajánlatok bírálati szempontjai:
1.)    Az ajánlat minél jobban feleljen meg az Ajánlatkérő által igényelt funkcióknak (1. számú melléklet) – 40 pont;
2.)    A honlap stabilitása (megfelelő sűrűségű biztonsági frissítések) – 20 pont;
3.)    A honlap a későbbiekben rugalmasan továbbfejleszthető legyen, illetve a honlap tartalma könnyen migrálható legyen – 20 pont.
4.)    Felhasználói élmény – 20 pont.
A fenti szempontok alapján kialakult pontszámot elosztjuk a benyújtott ajánlatokban megadott ajánlati árakkal, így az egyes ajánlatokban lévő összegek különbsége arányosan fogja módosítani a pontszámokat.

A hiánypótlás lehetősége, vagy annak kizárása:
Ajánlatkérő az eljárás során biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot az ajánlattételi eljárás –indokolás nélkül történő- eredménytelenné nyilvánítására.

Az ajánlat benyújtásának határideje, módja:
Az Ajánlattevőknek ajánlatukat 2021. augusztus 30. napjáig kell megküldeni a titkar@herceghalom.hu e-mail címre. Csak a határidőre beérkezett ajánlatok vesznek részt az eljárásban.

Az ajánlattétel és a szerződés nyelve: magyar.

Az Ajánlatkérő az ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálja el.

Az ajánlatok elbírálásának tervezett időpontja: 2021. szeptemberi képviselő-testületi ülés.


Vissza