Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Változtatási tilalom Zsámbékon

Építészet > Zsámbék

2021-12-08


Horváth László polgármester november 29-én közzétett levelében arról tájékoztat, hogy Zsámbék önkormányzata elrendelte Zsámbék Helyi Építési Szabályzatának (HÉSZ) módosítását az egyes lakó- és településközponti építési övezetek beépítési feltételeinek szigorítása érdekében. A változtatási tilalom 2021. november 27-én lépett hatályba, és a HÉSZ-módosítás készítésének időszakára, annak hatálybalépéséig, de legfeljebb három évig tart.A változtatási tilalom az alábbi területekre terjed ki:

Lke-SZ-3 jelű övezeti besorolású kertvárosias lakóterületek,
Lke-0-3 jelű övezeti besorolású kertvárosias lakóterületek,
Vt-1 jelű övezeti besorolású településközponti területek,
Vt-4 jelű övezeti besorolású településközponti területek,
Zsámbék Város kertvárosias lakóterületeinek az ingatlan-nyilvántartás szerint 999 m2-nél nagyobb területű ingatlanjai, továbbá azon ingatlanok, amelyek területe a telekalakítás eredményeként a változtatási tilalom hatályba lépése előtt vagy alatt meghaladja 999 m2-et.
A változtatási tilalommal érintett területeket a rendelet mellékletét képező térképen tekinthetik meg.

Milyen tevékenységre terjed ki?

A változtatási tilalom alá eső területeken – az Étv. 20. § (7) bekezdésében foglalt esetek kivételével - telket alakítani, új építményt létesíteni, meglévő építményt átalakítani, bővíteni, továbbá elbontani, illetőleg más, építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött értéknövelő változtatást végrehajtani nem szabad.
Az Étv. 20. § (7) bekezdése alapján a tilalom nem terjed ki:
a tilalom hatálybalépésekor hatályos építésügyi hatósági engedéllyel megvalósuló építési javítási-karbantartási és a jogszabályokban megengedett más építési munkákra, valamint a 33/A. § szerinti egyszerű bejelentés alapján megkezdett tevékenységre:
„33/A. § (1) egyszerű bejelentéssel történik
a 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meg nem haladó új lakóépület építése,
műemlék kivételével, a meglévő lakóépület 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meg nem haladó méretűre bővítése, valamint
az a) és b) pontban foglalt építési munkákhoz szükséges tereprendezés, támfalépítés.”
a korábban gyakorolt használat folytatására,
az állékonyságot, életet és egészséget, köz- és vagyonbiztonságot veszélyeztető kármegelőzési, kárelhárítási tevékenységre, továbbá
az a) pont szerinti, hatósági engedélyhez kötött építési munkáknak a településrendezési követelményeket nem érintő módosítására irányuló építésügyi hatósági engedélyezési eljárásra, vagy az egyszerű bejelentéstől eltérő építési munkáknak a településrendezési követelményeket nem érintő kivitelezésére,
a honvédelmi és katonai célú területre,
tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet esetén a nemzetbiztonsági célú építmények elhelyezésére szolgáló területre.

A rendeletet erre a linkre kattintva tekinthetik meg: https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/536373

forrás: Zsámbék önkormányzata


Vissza